Home / Actueel / Uncategorized / Visie op toekomst agrarische collectieven 2020-2027

Visie op toekomst agrarische collectieven 2020-2027

De leden van BoerenNatuur hebben op de algemene ledenvergadering van 26 november een visie vastgesteld voor de toekomst van de collectieven. Lees hieronder wat hun visie is. De Boerderij heeft een artikel geschreven over de ALV, die is hier te lezen. 

Wij, alle 40 agrarische collectieven in Nederland, hebben samen een visie geformuleerd om te anticiperen op de ontwikkelingen die op ons af komen en wat dat betekent voor onze toekomst. 

Visie

Wij werken aan een landbouw waarin natuur, landschap, bodem en water structureel en onlosmakelijk onderdeel zijn van de bedrijfsvoering van iedere boer; een natuurinclusieve landbouw. Wij kennen de boeren in ons gebied en we weten wat de boeren in dat gebied kunnen doen om stappen te zetten naar deze natuurinclusieve landbouw. Door middel van kennisdeling en elkaar schouwen (peer review) zorgen we voor onderling vertrouwen en dat onze deelnemers met trots aan elkaar laten zien wat zij hebben gerealiseerd. In de periode 2020-2027 blijft het agrarisch natuur- en landschapsbeheer onze corebusiness. Daarbij willen we onze opgedane kennis en ervaring inzetten en beschikbaar maken voor ALLE agrariërs en andere eigenaren van landbouwgronden in Nederland die samen met ons onze visie willen realiseren.

We adviseren boeren over welke maatregelen in hun gebied passend en zinvol zijn, hoe ze deze kunnen uitvoeren en registreren in de ICT van BoerenNatuur op hun eigen account. Daarnaast borgen we dat wat de boer zegt dat hij doet, ook wordt gedaan. We zorgen ervoor dat wij de juiste kennis en kunde in huis hebben om samen met de boer te kijken naar wat hij op zijn bedrijf kan doen aan het behouden en verbeteren van natuur, bodem, water en landschap. Wij zijn continue bezig met het verder professionaliseren van onze organisaties door middel van onder andere het delen van kennis, het volgen van trainingen en opleidingen, het auditen van elkaar en het participeren in innovatieprojecten.

Ons netwerk is breed. Wij voeren met ons brede netwerk vooral concrete maatregelen uit die direct resultaat opleveren voor een meer natuurinclusieve landbouw. Onze leden zijn mensen die zich verbonden voelen met het gebied, de streek waarin zij leven en werken. We vormen samen één landelijke vereniging BoerenNatuur. Deze vereniging ondersteunt ons bij het realiseren van bovenstaande visie.

17 december 2019
Deel dit bericht