Home / Actueel / Uncategorized / Loket Veenweideboeren helpt boeren met klimaatmaatregelen

Loket Veenweideboeren helpt boeren met klimaatmaatregelen

Persbericht van agrarisch collectief: Water, Land & Dijken

Veenweideboeren op agrarische grond in Noord-Holland die klimaatmaatregelen willen nemen, kunnen sinds 24 april terecht bij het nieuwe Loket Veenweideboeren. Via het loket krijgen zij persoonlijk advies passend bij hun situatie. Het loket voorziet ook in subsidie en ondersteunt bij de uitvoering. Het loket is een initiatief van vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken en wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland.

Centraal staat de persoonlijke aanpak: elke ondernemer en elk bedrijf is anders. Tijdens een vrijblijvend gesprek aan de keukentafel kijkt het loket samen met de ondernemer naar de wensen, mogelijkheden en situatie op het bedrijf. Een bodemcoach komt vervolgens langs om profielkuilen te graven en de opbouw en structuur van de bodem inzichtelijk te krijgen, om goed te kunnen oordelen of de klimaatmaatregel daar zinvol is.

Een ondernemer kan kiezen uit verschillende klimaatmaatregelen. Sommige maatregelen hebben nauwelijks gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij klei in veen, waarbij klei op het perceel wordt uitgereden. Andere maatregelen vragen een heel ander bedrijfsmodel, zoals de omschakeling naar een natte teelt. Het loket heeft de laatste wetenschappelijke inzichten paraat en kan goed adviseren over de kansen, kosten en gevolgen.

Martine Bijman, projectleider van het loket, ziet hier juist de meerwaarde voor agrariërs: “Vroeg of laat gaat er wat gebeuren met het waterpeil in de veengebieden. Het loket veenweideboeren Noord-Holland biedt agrarische ondernemers de kans zich hierop voor te bereiden”. Via het loket kunnen ondernemers ook subsidie aanvragen voor inrichtingsmaatregelen. De subsidie bedraagt 85%, er geldt een eigen bijdrage voor de ondernemer van 15% voor de inrichtingskosten.

Het loket is bereikbaar via: loketveenweideboeren.nl

Waarom klimaatmaatregelen?

Het waterpeil in veenweidegebieden wordt kunstmatig laag gehouden om er te kunnen wonen, werken en koeien te kunnen weiden. Wanneer veengrond in contact komt met zuurstof, verbrandt het. Daardoor klinkt de grond in: de bodem daalt. Dat leidt op steeds meer plekken tot problemen. Bovendien stoten drooggelegde veengebieden veel CO2 uit. De provincie Noord-Holland heeft de opdracht de uitstoot van CO2 uit het veenweidegebied terug te dringen met zo’n 0,14 Mton.

Alle kennis en ervaring op één plek

In veenweidegebieden wordt veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden om bodemdaling te remmen, in combinatie met de agrarische bedrijfsvoering. Elk jaar worden weer nieuwe inzichten opgedaan. Voor een ondernemer is het lastig om precies zicht te krijgen op vragen als: wat betekent een maatregel voor mijn bedrijf, wat is het effect op bodemdaling en wat kost het? Het Veenweideloket voorziet hierin. “Er is veel theorie en er is onzekerheid voor de boeren. Met het loket hebben we een praktische vorm voor het nemen van klimaatmaatregelen wat veilig voelt voor de mensen die het gaan doen”, aldus Water, Land & Dijken voorzitter Frank de Wit.

3 mei 2023
Deel dit bericht