Home / Actueel / Uncategorized / LIFE IP ALL4BIODIVERSITY de kick off

LIFE IP ALL4BIODIVERSITY de kick off

Van 1 maart 2020 t/m 1 maart 2026 loopt in Nederland het Europese LIFE IP project ‘ALL4BIODIVERSITY’. In dit project werken 14 partners samen om concreet invulling te geven aan de doelen in het Deltaplan Biodiversiteitherstel. Rabobank en het Wereld Natuurfonds co-financieren de inzet van BoerenNatuur.

Het project LIFE IP ALL4BIODIVERSITY werkt met zes verschillende actielijnen. BoerenNatuur en de collectieven zijn verantwoordelijk voor de actielijn ‘Kennis, innovatie en educatie’. Hierin koppelen we kennis over biodiversiteit, maatregelen voor herstel en behoud aan de praktijk. Dit doen we via 12 kenniscirkels waarin mensen vanuit o.a. collectieven, soortenorganisaties, wetenschappers, adviseurs, terreinbeheerders en BoerenNatuur samen optrekken. De kenniscirkels houden zich bezig met inhoudelijke onderwerpen zoals duurzaam akkerbeheer en natte dooradering maar ook met meer organisatorische onderwerpen zoals efficiënt projectmanagement. De kenniscirkels organiseren (veld)bijeenkomsten, stellen factsheets samen, maken demonstratievideo’s en houden informatiesessies.

Kenniscirkel Bodem uitgelicht

De kenniscirkel Bodem start dit jaar met een digitale bijeenkomst waarin het programma voor de komende jaren is uitgewerkt. Gevolgd door drie veldbijeenkomsten; één voor het bodemtype klei, één voor zand en één voor veen. Om te kijken hoe je de efficiëntie en gezondheid van de bodem kan vergroten. Tot slot wil de kenniscirkel graag dat individuele boeren bedrijfsgebonden advies kunnen krijgen over hun bodem. De kenniscirkels werken met het concept train de trainers zodat wanneer het project in 2026 afloopt, de geproduceerde kennis behouden blijft.

Startbijeenkomst totale LIFE IP project

Op 30 juni organiseerde Naturalis, provincie Zuid-Holland en BoerenNatuur een startbijeenkomst van het totale LIFE IP project. In een van de andere actielijnen wordt in zeven pilots rondom Natura-2000 gebieden, oftewel de overgangsgebieden, in kaart gebracht waar de kansen en drukfactoren liggen. Tijdens de startbijeenkomst werd van deze pilot gebieden een video getoond. Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland en Midden Delfland.

Centraal thema van de startbijeenkomst was het onderwerp overgangsgebieden. Naast de pilots video’s hielden verschillende partijen zoals de Rabobank, Pieter Winsemius, Provincie Overijssel en Sjaak Hoogendorn een pitch over dit onderwerp. Hoogendoorn (eigenaar van boerderij Achtervennen, voorzitter DT Cultuurlandschap en oud voorzitter van collectief Water, Land & Dijken) gaf een pitch waarin hij benadrukte dat niet alleen de landbouw in de overgangsbieden maar ook daarbuiten een bijdrage moeten gaan leveren aan de biodiversiteitscrisis en de staat van de Nederlandse natuur. Het is belangrijk dat de boeren in de regio betrokken zijn bij het maken van een gebiedsvisie zodat de omliggende natuur profiteert maar dat de visie ook dienstbaar is aan het gebied rondom de boerderijen zelf. Hoogendoorn zelf is voorstander van regionale restromen en gelooft dat minder inputs en lagere emissies de weg zijn richting een passende landbouw. Belangrijk daarbij is een hectarevergoeding dat verder gaat dan een compensatie voor de ‘geleden schade’, een actief grondbeleid zodat te dure grond weer toegankelijk wordt en instrumenten die sturen op langjarige afspraken.

Meer informatie over het totale project LIFE IP is te vinden op de website van het project www.all4biodiversity.nl. Op deze website is ook de gehele webinar terug te kijken of het verslag te lezen.

14 juli 2021
Deel dit bericht
Geplaatst in:
Click to access the login or register cheese