Home / GLB-pilot Doelgericht ANLb

GLB-pilot Doelgericht ANLb

In deze pilot gaan de collectieven ANOG, It Lege Midden en Natuurrijk Limburg en de landelijke koepel BoerenNatuur aan de slag met een aantal verbeterpunten met als doel het ANLb doelgerichter en efficiënter te maken. Daarbij wordt samengewerkt met kennisinstellingen, andere collectieven en ketenpartners RVO en NVWA.

Het uitgangspunt van de pilot is het werken aan doelen op gebiedsniveau. In het huidige stelsel ligt de focus sterk op individuele beheereenheden. Door op gebiedsniveau te gaan sturen is er meer samenhang en flexibiliteit in het seizoen mogelijk en kan tegelijk de uitvoering van de regeling worden vergemakkelijkt. Denk hierbij aan planning, uitvoering, monitoring, controle en evaluatie.

Projectdoelen:

-Een doelgerichte aanpak met aandacht voor het ANLb binnen bedrijfsplannen. De aanpak is meer doelgericht door sterker te sturen op samenhang van verschillende vormen van ANLb beheer, ecomaatregelen én de gewassen binnen een bouwplan. De bedrijven samen zorgen voor realisatie van leefgebieden voor doelsoorten op gebiedsniveau.

– Verminderen administratieve lasten bij zowel overheid (RVO en NVWA) als bij collectieven. Dat willen we bereiken door te verkennen of (een deel van) de veldcontroles door de NVWA en meldingen van uitgevoerd (of gewijzigd) beheer met monitoren via satellietbeelden te vervangen is. En door het principe van controleer de controleur, waarbij de uitvoering van de schouw door collectieven een prominentere rol krijgt.

– Versterken effectiviteit van beheer door adaptief beheer en door te verantwoorden op gebiedsniveau. Adaptief beheer speelt in op de situatie in het veld en wordt niet belemmerd door vooraf vastgelegde kalenderdagen waarop beheer moet zijn uitgevoerd. Ook hierbij kan het monitoren met satellieten een belangrijke rol spelen.

– Effectiever benutten van verschillende databronnen bij zowel de wettelijk verplichte controles als bij het monitoren van resultaten ten behoeve van de evaluatie van beheer en beleid (beheer- en beleidsmonitoring). Wanneer gegevens van controles, schouw, beheer- en beleidsmonitoring worden gecombineerd, levert dat inzichten die effectiever beheer mogelijk maken. Ook nieuwe methodes zoals het gebruik van een habitat scorecard worden ingezet.

Concreet

Komende twee jaar zullen er veldbijeenkomsten georganiseerd worden, gesprekken geïnitieerd met RVO en NVWA over de haalbaarheid, veldmaatregelen ontwikkeld worden. Alle ontwikkelingen zijn hier te volgen.

Deel deze pagina
Click to access the login or register cheese