Home / Actueel / Uncategorized / Samenwerken voor stabiele populatie weide- en akkervogels

Samenwerken voor stabiele populatie weide- en akkervogels

Afgelopen week kondigden provincies aan zich nog meer in te zetten voor het behoud van weide- en akkervogels in Nederland. BoerenNatuur is blij met deze extra inzet. Dit betekent dat boerenlandvogels als de grutto, kievit, scholekster, patrijs en veldleeuwerik voor ons land behouden blijven. De veertig leden van BoerenNatuur, de agrarische collectieven, werken hier elke dag, samen met ruim 8000 deelnemers, hard aan.

In 2017 heeft het rijk een eerste stap gezet door 40 miljoen euro extra te investeren in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Van dit geld is 22 miljoen bestemd voor extra beheer, 9 miljoen voor landelijke pilots natuurinclusieve landbouw en 9 miljoen voor inrichtingsmaatregelen. Provincies en agrarische collectieven hebben ervoor gezorgd dat bijna de helft van de 22 miljoen voor extra beheer al in 2018 wordt ingezet voor extra beheer. De andere helft wordt vanaf 2019 ingezet.

Aan de slag

Provincies geven nu aan dat meer nodig is om de populatie weide- en akkervogels duurzaam stabiel te maken. BoerenNatuur juicht dit toe en is blij dat provincies, naast de extra inzet op agrarisch natuurbeheer, ook de samenwerking zoeken met terreinbeheerders en soortenorganisaties. Dit omdat de wisselwerking tussen reservaatbeheer en agrarisch natuur- en landschapsbeheer van groot belang is voor het behoud en herstel van onze boerennatuur. Het is goed dat provincies daarom met al deze partijen aan de slag gaan bij het opstellen van hun actieplannen.

Optimalisatieplannen

BoerenNatuur neemt al een voorschot op deze provinciale actieplannen. Agrarische collectieven werken nu optimalisatieplannen uit waarin ze aandacht besteden aan: samenwerking met andere gebiedspartijen,  begeleiding van deelnemers  en optimalisering inrichting en beheer. Het opstellen van deze plannen wordt financieel ondersteund door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Met de optimalisatieplannen sorteren collectieven voor op de landelijke regeling die provincies nu voorbereiden. Hierin stellen zij nog voor de zomer de 9 miljoen beschikbaar voor inrichtingsmaatregelen. BoerenNatuur is blij dat dit een landelijke regeling is zodat geld geïnvesteerd wordt in die gebieden waar de maatregelen het meest effect hebben voor de natuur.

Agrarische collectieven werken optimalisatieplannen uit

Ten slotte geven de provincies aan dat om de gehele biodiversiteit in het landelijk gebied te herstellen, de landbouw een transitie moet maken naar een natuurinclusieve landbouw. BoerenNatuur ondersteunt deze transitie van harte, onder andere door op 18 juni, samen met LandschappenNL en LTO Nederland, een inspiratiedag over natuurinclusieve landbouw te organiseren. Ook gaat BoerenNatuur de komende jaren aan de slag met landelijke pilots natuurinclusieve landbouw. Graag trekt BoerenNatuur hierin samen met de provincies op zodat het volgende Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) het herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit in onze boerennatuur ondersteunt.

26 april 2018
Provincies geven aan dat meer nodig is om de populatie weide- en akkervogels duurzaam stabiel te maken.
Deel dit bericht