Home / Wat doen we? / Toekomstbestendig landbouwsysteem

Toekomstbestendig landbouwsysteem

BoerenNatuur werkt aan een landbouwsysteem waarin bodem, klimaat, water, natuur en landschap in de regio duurzaam worden versterkt. Momenteel is het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar een belangrijke drijfveer in.

Maar er kan en moet meer gebeuren. De vraag is nu hoe we van het perceel niveau ook op gebiedsniveau het landbouwsysteem toekomstbestendig krijgen. Zo is BoerenNatuur nauw betrokken bij zeven grote pilots ‘Toekomstbestendige landbouw nieuw GLB’ van het ministerie van LNV.  De pilots worden uitgevoerd door collectieven en LTO Nederland. Doel is om ervaring op te doen met de mogelijkheden die het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) in de nieuwe periode biedt om natuur en landschap te versterken. Belangrijke vraag is welke rol regionale aansturing via collectieven kan spelen om doelen voor bv klimaat, bodem, water, landschap te realiseren. En hoe dat samen gaat met het ANLb.

Een overzicht van de pilots is hier te vinden.

De resultaten van deze pilots zijn input voor het Nationaal Strategisch Plan waarin de Nederlandse invulling van het GLB wordt beschreven.

Daarnaast zijn we in gesprek met ketenpartijen om te kijken of we samen met hen stappen kunnen nemen omdat zij ook een belangrijke rol hebben in het landbouwsysteem.

Subdoelen:

  1. Onze leden hebben een rol in de keten, zowel in akkerbouw als melkveehouderij, bij het bevorderen van bodem, klimaat, water, natuur en landschap
  2. Onze leden hebben een brede rol in het versterken van het landbouwsysteem in hun regio
  3. Onze leden spelen in een volgend Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een centrale rol in de uitvoering van het ANLb
Deel deze pagina