Home / Wat doen we? / Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Effectief en efficiënt

Per 1 januari 2016 is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd. Bij de nieuwe beheeraanpak wordt per regio gekeken hoe collectief de leefgebieden gecreëerd en in stand gehouden moeten worden voor een soort of groepen van soorten. Dit heet een leefgebiedenbenadering, waarbij het ANLb uitgaat van effectief en efficiënt agrarisch natuurbeheer (meer natuurwinst), een collectieve gebiedsgerichte aanpak en –verantwoordelijkheid.

Het ANLb wordt uitgevoerd door boeren, gecoördineerd door de agrarische collectieven aan de hand van beleid gemaakt vanuit een provinciaal Natuurbeheerplan. Provincies leggen hun ambities en natuurdoelen vast in zo’n provinciale Natuurbeheerplan. Hierin staat welke doelsoorten waar beschermd moeten worden en welk beheer daarvoor ingezet kan worden. De collectieven stellen een beheerstrategie op waarin zij beschrijven hoe zij het in stand houden van soorten willen realiseren. Op basis hiervan kunnen de collectieven een subsidieaanvraag indienen bij de provincie. Subsidie voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is er alleen voor gecertificeerde collectieven. De collectieven voeren het beheer uit en toetsen via de schouw op uitvoering van het beheer volgens de beheerafspraken.

In 2018 waren er ruim 9000 actieve ANLb-deelnemers. Die samen 78.000 hectare natuur en landschappen beheren.

Rondom de controles van het gevoerde beheer vindt op basis van ervaringen van de leden, regelmatig afstemming plaats met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Deel deze pagina