Home / Wat doen we? / Een effectief en efficiënt Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Een effectief en efficiënt Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Per 1 januari 2016 is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ingevoerd. De kern hiervan is een leefgebiedenbenadering op basis van een collectieve, gebiedsgerichte aanpak. Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gaat uit van effectief en efficiënt agrarisch natuurbeheer (meer natuurwinst), een collectieve, gebiedsgerichte aanpak en –verantwoordelijkheid.

De leefgebiedenbenadering betekent het creëren en in stand houden van een leefgebied voor een soort of groep van soorten die vergelijkbaar beheer vraagt. Formeel is het ANLb gericht op doelsoorten waarvoor Nederland op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn de internationale verplichting heeft om de ‘staat van instandhouding’ van deze soorten te verbeteren of te behouden. Uiteindelijk gaat het niet alleen om de internationale verplichting na te komen, maar gaat het uiteraard om het herstel en behoud van de biodiversiteit van het hele landelijke gebied.

De provincies zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de internationale natuurdoelen. Zij leggen hun ambities en natuurdoelen vast in het provinciale Natuurbeheerplan. Hierin staat welke doelsoorten waar beschermd moeten worden en welk beheer daarvoor ingezet kan worden. De collectieven stellen een beheerstrategie op waarin zij beschrijven hoe zij het in stand houden van soorten willen realiseren. Op basis hiervan kunnen de collectieven een subsidieaanvraag indienen bij de provincie. Subsidie voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is er alleen voor gecertificeerde collectieven. De collectieven voeren het beheer uit en toetsen via de schouw op uitvoering van het beheer volgens de beheerafspraken.

Meer informatie over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

BoerenNatuur zet zich voor de leden in voor een agrarisch natuur- en landschapsbeheer dat helder, duidelijk en praktisch goed uitvoerbaar is. Zodat onze leden zich effectief en efficiënt met hun deelnemers kunnen richten op de uitvoering in de praktijk. Samen met rijk, provincies en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) bekijkt BoerenNatuur waar in de uitvoering de regelgeving knelt en hoe deze beter kan. Het ingewikkelde is namelijk dat de subsidieregeling aan de Europese eisen moet voldoen, moet bijdragen aan het realiseren van Nederlandse beleidsdoelen en bovendien moet passen in de provinciale kaders. In de praktijk blijkt het een uitdaging om regeling te maken die bij al deze drie beleidsniveaus past en ook nog eens uit te voeren is door een collectief in het veld.

In 2018 waren er ruim 9000 actieve ANLb-deelnemers. Die samen 78.000 hectare natuur en landschappen beheren.

Zo werkt BoerenNatuur samen met de Stichting Certificering aan een helder Programma van Eisen voor de collectieven, een kwaliteitshandboek en audits. Samen met de gebiedscoördinatoren vindt afstemming plaats rondom beheermonitoring: Hoe houdt een collectief bij welke agrariër welke maatregelen uitvoert en hoe kun je als collectief de effecten van het gevoerde beheer meten en daar het beheer eventueel op aanpassen?

Met BIJ12 wordt overleg gevoerd over het koppelen van beheer- en beleidsmonitoring en het verbeteren van de samenwerking in provincies tussen de collectieven en de Particuliere gegevens leverende organisaties. Ook draagt BoerenNatuur bij aan diverse evaluaties zoals die van het beheermonitoringsprotocol voor het weidevogelbeheer.

Rondom de controles van het gevoerde beheer vindt op basis van ervaringen van de leden, regelmatig afstemming plaats met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Deel deze pagina