Home / Kennis / Weidevogels

Weidevogels

Weidevogels zijn voor hun voortplanting en voedsel afhankelijk van extensief kruidenrijk grasland, met hoge waterstand en in een mozaïek van meerdere percelen in het landschap. Door onder andere intensivering van de landbouw en toename van infrastructuur en woningbouw hebben de weidevogels het moeilijk. Agrarische collectieven zetten zich in voor het creëren van een goed broed- en foerageergebied voor de weidevogels als grutto, kievit, scholekster, tureluur, wulp en eenden. Dat betekent voedselaanbod op peil houden in het voorjaar, zowel insecten voor de jonge vogels als regenwormen en ander bodemleven voor de ouder vogels. En zorgen voor zo min mogelijk verstoring in de broedperiode. Dit onderwerp gaat in op verschillende maatregelen voor verschillende weidevogelsoorten, jaarrond beheer van percelen is nodig voor weidevogels en kruidenrijk grasland, vernatting en mogelijkheden voor aanpak en monitoring van predatie van weidevogels.

Deel deze pagina