Home / Kennis / Algemeen

Algemeen

Het Europese project LIFE IP All4Biodiversity wil het behalen van de Natura2000-doelen bevorderen niet alleen in aangewezen Natura2000-gebieden maar ook daarbuiten. Oftewel; het project wil in het gehele Nederlandse agrarische gebied kansen bieden voor natuurinclusieve bedrijfsvoeringen.

Daarvoor zijn diverse dingen nodig waaronder het creëren van draagvlak, het ontwikkelen van verdienmodellen, optimaliseren van samenwerking op gebiedsniveau en het succesvol adresseren van kennislacunes. Voor al deze succesfactoren, vastgesteld in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, zijn er actielijnen ontwikkeld in het project waar door verschillende partners aan wordt getrokken.

BoerenNatuur en de collectieven staan aan de basis voor het onderdeel Kennis, Innovatie en Educatie; actielijn C4.1. Binnen deze actielijn worden op diverse thema’s kennisprogramma’s ontwikkeld, bestaande uit geschreven informatie (factsheets), (veld)bijeenkomsten, cursusmateriaal, video’s et cetera. Er wordt samengewerkt met experts uit de praktijk en wetenschappelijke bevindingen worden toegankelijker gemaakt.

  • Goed bodembeheer – Akkervogels – Weidevogels – Kruidenrijk grasland – Duurzame akkerbouw – Droge dooradering -Natte dooradering – Water – Klimaat(maatregelen) – Monitoring – Interne organisatie-ontwikkeling – Externe organisatie-positionering

Zie voor de uitwerking van de diverse thema’s deze kennisdossiers.

Daarnaast zijn enkele collectieven nog betrokken bij de diverse pilots die het project kent. In deze pilots worden kansrijke maatregelen in kaart gebracht om de natuurwaarden in en rondom Natura2000-gebieden te verhogen.

Website van het project.

Deel deze pagina
Click to access the login or register cheese