Home / Kennis / Algemeen

Algemeen

Het Europese project LIFE IP All4Biodiversity is een zesjarig programma (2020-2025) met als doel de kwaliteit van de natuur in Nederland te verhogen. Dit biedt kansen voor boeren in de omgeving van Natura-2000 gebieden en daarbuiten om een natuurinclusieve bedrijfsvoering te ontwikkelen.

LIFE IP ALL4Biodiversity stimuleert het creëren van draagvlak, het ontwikkelen van verdienmodellen, het optimaliseren van samenwerking op gebiedsniveau en het opsporen van kennislacunes. Voor al deze succesfactoren, vastgesteld in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, zijn actielijnen ontwikkeld waar verschillende partners bij betrokken zijn.

BoerenNatuur en de collectieven staan aan de basis voor het onderdeel Kennis, Innovatie en Educatie; actielijn C4.1. Binnen deze actielijn worden op diverse thema’s kennisprogramma’s ontwikkeld, bestaande uit geschreven informatie (factsheets), (veld)bijeenkomsten, cursusmateriaal, video’s et cetera. We werken samen met experts uit de praktijk en het maken wetenschappelijke bevindingen toegankelijk. Deze thema’s komen aan bod:

Goed bodembeheer – Akkervogels – Weidevogels – Kruidenrijk grasland – Duurzame akkerbouw – Droge dooradering -Natte dooradering – Water – Klimaat(maatregelen) – Monitoring – Interne organisatie-ontwikkeling – Externe organisatie-positionering

Zie voor de uitwerking van de diverse thema’s deze kennisdossiers.

Daarnaast zijn enkele collectieven ook betrokken bij de diverse pilots die het project kent. In deze pilots worden kansrijke maatregelen in kaart gebracht om de natuurwaarden in en rondom Natura2000-gebieden te verhogen.

Deel deze pagina