Home / Kennis / Akkervogels

Akkervogels

Akkervogels zijn voor broeden en voeden afhankelijk van akkers. Door o.a. intensivering van de landbouw hebben deze vogels het moeilijk. Collectieven zetten zich in voor het creëren van een goed foerageergebied voor vogels zoals gorzen, piepers, patrijzen en kwikstaarten. Dat betekent het voedselaanbod op peil houden in de winterperiode en zorgen voor zo min mogelijk verstoring in de broedperiode. Hoe kan je het beste de akkervogels bedienen en tegelijkertijd goeie akkerbouw bedrijven, dat is soms lastig. Daarom gaat dit kennisdossier in op alle verschillende aspecten van dit onderwerp. Zoals mozaïekbeheer, de beste mengsels voor de akkervogels en het tegengaan van veronkruiding.

Deel deze pagina