Home / GLB-Pilots: Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB

GLB-Pilots: Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB

BoerenNatuur is nauw betrokken bij zeven grote pilots van het ministerie van LNV.  Pilots om maatregelen in de landbouwsector, in de volgende GLB periode van 2021-2027, meer effect te laten hebben op klimaat, bodem, water, lucht, landschap en biodiversiteit. Zeven pilots waarvan zes uitgevoerd worden door collectieven aangesloten bij BoerenNatuur en één in samenwerking met LTO Nederland. Deze pilots worden uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en lopen tot 31 maart 2021.

Kansen
De collectieven van BoerenNatuur hebben jarenlange ervaring met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Zij werken hierin o.a. samen met verschillende gebiedspartners en marktketens, weten wat werkt en wat niet en zien kansen voor een betere bescherming en bevordering van biodiversiteit, ecosystemen, habitats en landschappen. Dit doen ze door voorbij de ANLb gebiedsgrenzen te kijken en praktische maatregelen te ontwikkelen die geschikt zijn voor alle boeren. Samen heb je meer impact.

Doelstelling
Met de resultaten van de pilots wil LNV in de volgende GLB periode de vergroeningsmaatregelen en het ANLb beter op elkaar afstemmen. De pilots moeten bijdragen aan een eenvoudiger GLB-steun dat resultaat levert, verduurzamen, beschermen en eenvoudiger verantwoordingsystematiek opleveren. Ook voor boeren buiten het ANLb gebied. Deze doelen gaan gehaald worden door de samenwerking tussen boeren, collectieven, provincies en gebiedspartners.

De resultaten van deze pilots zijn input voor het Nationaal Strategisch Plan waarin de Nederlandse invulling van het GLB wordt beschreven.


BoerenNatuur | natuurinclusieve landbouw | kringlooplandbouw | GLB | EU
Deel deze pagina
Click to access the login or register cheese