Home / Duurzame Zuivelketen (DZK)

Duurzame Zuivelketen (DZK)

Toekomstbestedig

Zuivelsector en collectieven bundelen krachten voor natuur en landschap
In maart 2019 is de pilot ‘Zuivel versterkt natuur en landschap’ officieel van start gegaan. BoerenNatuur en de Duurzame Zuivelketen geven met de pilot een belangrijke impuls aan het zichtbaar maken en versterken van natuur- en landschapsbeheer door melkveehouders.

Doel
Met de pilot ‘Zuivel versterkt natuur en landschap’ verkennen BoerenNatuur en de Duurzame Zuivelketen of het mogelijk is om de kennis en organisatie van de agrarische collectieven in te zetten voor alle melkveehouders. Aan de pilot doen dit jaar 15 collectieven, 383 melkveehouders en vier zuivelondernemingen mee.

Boerennatuur | natuurinclusieve landbouw | Kenniskring | Agrarisch natuurbeheer

Inspanning alle melkveehouders 
Melkveehouders leveren met hun natuur- en landschapsbeheer een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit. Hun inspanningen op dit gebied – zoals het beheer van houtwallen, natuurvriendelijke oevers of kruidenrijke graslanden – komen nu alleen in aanmerking voor een subsidie voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) als ze liggen in door de provincie begrensde leefgebieden. Met deze pilot willen we onderzoeken of het ook mogelijk is voor boeren buiten deze gebieden om hun bijdrage aan natuur en landschap te laten registeren door de agrarische collectieven.

Landelijk dekkend registratiesysteem 
Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan in de pilot besluiten BoerenNatuur en DZK of in 2020 een landelijk dekkend registratiesysteem beschikbaar kan komen voor alle zuivelondernemingen en alle melkveehouders. Op basis van dit systeem kunnen vervolgens de zuivelondernemingen het natuur- en landschapsbeheer door melkveehouders stimuleren via hun duurzaamheidsprogramma’s.

Deel deze pagina