Home / DeskundigenTeam (DT) Cultuurlandschap

DeskundigenTeam (DT) Cultuurlandschap

Het DT Cultuurlandschap is onderdeel van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer
Natuurkwaliteit (OBN). OBN is een onafhankelijk en innovatief platform waarin beheer, beleid en wetenschap op het gebied van natuurherstel en -beheer samenwerken; ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit.

Het Deskundigenteam Cultuurlandschap
Het Deskundigenteam Cultuurlandschap acht vergroting van de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer op dit moment het meest urgent. De komende jaren ligt daarom daar de prioriteit: de 4 leefgebieden open grasland, open akker, natte- en droge dooradering. In de toekomst zal ook de cultuurhistorie van het cultuurlandschap een plek krijgen op de agenda van dit deskundigenteam. In het deskundigenteam werken beheerders, onderzoekers en beleidsmakers samen om kennis te delen en verspreiden en verder te ontwikkelen. Dit moet bijdragen aan een effectief
en efficiƫnt agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de vier leefgebieden.

Samenstelling
Van het Deskundigenteam zijn lid: de agrarische collectieven (VALA, NHZ en Poldernatuur Zeeland), LandschappenNL, Wageningen University & Research (WUR), Provincies Gelderland en Friesland, Ministerie Economische Zaken, SOVON,
Altenburg en Wymenga, Natuurmonumenten, Vlinderstichting, RAVON, Landschapsbeheer Brabant, Vogelbescherming,
BoerenNatuur.nl en van Hall/Larenstein. Daar omheen is een schil van 50 mensen van tal van organisaties die op de hoogte worden gehouden van het werk van het Deskundigenteam. Zie voor de samenstelling www.natuurkennis.nl/contact.

Producten en diensten
In 2016 heeft het DT een inventarisatie gemaakt van de gebiedskenmerken van de 4 leefgebieden van het agrarisch
natuurbeheer. Onderzoeksrapporten, beheeradviezen en brochures zijn te vinden op www.natuurkennis.nl. Kennis wordt op veldwerkplaatsen, cursussen e.d. verspreid; in 2016 veldwerkplaatsen over sloten en kruidenrijk grasland;
zie www.veldwerkplaatsen.nl.

Beheeradvies en contact
Collectieven kunnen het deskundigenteam vragen om advies over beheer van het cultuurlandschap. Neem contact op met de secretaris van het deskundigenteam; Dorien Jansen; djansen@boerennatuur.nl.

Deel deze pagina
Click to access the login or register cheese