Home / Actueel / Uncategorized / Weidevogelbeheer: samenwerken en langjarige zekerheid als basis

Weidevogelbeheer: samenwerken en langjarige zekerheid als basis

Donderdag 11 februari staan zowel de initiatief nota “ Weidse blik op weidevogels” als het “Aanvalsplan Grutto” op de agenda van de Tweede Kamer. Beide plannen beogen het weidevogelbeheer een boost te geven om in toekomst de grutto te behouden voor Nederland. BoerenNatuur is positief over de beide voorstellen en rekent ook op brede steun hiervoor in de Tweede Kamer.

Wat ons betreft bevatten beide plannen de juiste ingrediënten om de grutto als broedvogel te behouden voor Nederland. Bouw vooral verder op de succesvolle formule van samenwerken via collectieven die het beheer in goed overleg met de boeren, de terrein beherende organisaties en de weidevogelvrijwilligers vormgeven. Het is echter essentieel dat er meer geld beschikbaar komt voor het weidevogelbeheer omdat het noodzakelijk is dat de weidevogelgebieden voldoende robuust moeten zijn. Ook moet er geïnvesteerd worden in de inrichting van de gebieden naast dat het beheer nog geïntensiveerd kan worden.

Om beheer en investeringen gericht op een beter leefgebied voor weidevogels echt een structurele plek te kunnen geven in de agrarische bedrijfsvoering is het verder noodzakelijk dat de boeren langjarige zekerheid hebben over de beheercontracten. Maar nog belangrijker is dat het deelnemen aan agrarisch natuurbeheer op bedrijfsniveau kan concurreren met het melken van koeien. Een boer moet de afweging kunnen maken wat het beste is voor de toekomst van zijn bedrijf. Is dat inzetten op intensiveren en meer melk produceren of is het meer inzetten op weidevogelbeheer een reëel alternatief. Een alternatief dat ook economisch gelijkwaardig is met het produceren van melk.

Samenwerking in gebieden is nodig om weer robuuste populaties van weidevogels te krijgen. Meerdere boeren in een gebied die stappen nemen om weidevogelbeheer te combineren met melkveehouderij kunnen samen met terreinbeheerders zorgen voor mozaïeken van verschillende vormen van grasland. In grote mozaïeken is het risico door predatie gemiddeld kleiner. De collectieven hebben die ervaring in gebiedssamenwerking en kunnen die verder uitbreiden als daar de middelen voor zijn. Om zo te zorgen voor robuuste gebieden die groot genoeg zijn om samen met andere beheerders ruimte te bieden aan grote populaties weidevogels die tegen een stootje kunnen.

De plannen voor meer en beter weidevogelbeheer zijn er, de boeren zijn meer dan gemotiveerd om daar invulling aan te geven, het systeem van ANLb met de collectieve aanpak staat ook. Het is nu aan de Tweede Kamer en de minister van LNV om deze kansen te benutten en de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.

Contact: adatema@boerennatuur.nl

10 februari 2021
Deel dit bericht