Home / Actueel / Uncategorized / Start twee landelijke pilots die werken aan waterkwaliteit en waterkwantiteit met de agrarische sector

Start twee landelijke pilots die werken aan waterkwaliteit en waterkwantiteit met de agrarische sector

Om gewassen en vee optimaal op te laten groeien is schoon water in de juiste hoeveelheden onmisbaar. De kwaliteit en kwantiteit van water neemt daarmee een spilfunctie in de agrarische bedrijfsvoering in. Boeren en tuinders kunnen zelf een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit en kwantiteit van water door een duurzame bedrijfsvoering. Verduurzaming van de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven is daarmee belangrijk voor een toekomstbestendige landbouwsector.

Waterbeheer stopt echter niet bij de grenzen van een perceel. Om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de waterkwaliteit en waterkwantiteit zullen ook de andere partijen die in het gebied actief zijn, hun rol moeten pakken. Daarnaast moet ondersteuning rondom waterbeheer toegankelijk zijn en afgestemd op de boerenpraktijk, anders weerhoudt dit agrariërs om hiermee aan de slag te gaan. Om te onderzoeken wat agrariërs in hun gebied nodig hebben om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en kwantiteit van water en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ze makkelijk toegang hebben tot ondersteuning op dit gebied, zijn onlangs twee landelijke pilots gestart.

De GLB-pilot Gebiedsgerichte Aanpak DAW wordt uitgevoerd in Achterhoek, Flevoland, Limburg en Twente. In deze gebieden ontdekken regionale LTO’s samen met agrarische collectieven en waterschappen wat noodzakelijk is voor goed waterbeheer in het gebied, wie hierbij welke rol kan en wil nemen en hoe de plannen gefinancierd kunnen worden zonder flexibiliteit in de uitvoering te verliezen. Het eindresultaat is een beproefde werkwijze vanuit de praktijk voor een optimale samenwerking rondom waterbeheer in een specifiek gebied en welke ondersteuning vanuit de overheid hierbij nodig is.

De andere pilot – die de naam GLB-pilot Landbouwloket DAW draagt – richt zich op de gebieden Limburg, Rivierenland en Zeeland. In deze gebieden verkennen regionale LTO’s, waterschappen en agrarische collectieven hoe via een regionaal landbouwloket, agrariërs financieel en in de uitvoering ondersteund kunnen worden bij het treffen van maatregelen rondom waterbeheer. Daarnaast wordt onderzocht wie welke rol het beste past als je kijkt naar de inrichting en de uitvoering van het regionale landbouwloket. Tenslotte wordt gekeken hoe de regionale aanpak op een zodanige manier ontwikkeld kan worden dat landelijke uitrol gefaciliteerd wordt. Het eindproduct is een handboek met verschillende keuzemogelijkheden om te komen tot regionaal maatwerk bij de inrichting en uitvoering van een landbouwloket.

Door te experimenteren in specifieke gebieden met de juiste vormen van samenwerking en door een one-stop-shop te realiseren waar boeren en tuinders in specifieke gebieden met al hun vragen omtrent waterkwaliteit en waterkwantiteit terecht kunnen en een beroep kunnen doen op ondersteuning, worden landbouwregelingen en subsidies toegankelijker, wachttijden voor subsidieaanvragen korter en worden boeren en tuinders zoveel mogelijk gestimuleerd om daadwerkelijk stappen te zetten die een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit en kwantiteit van water in hun gebied. Beide pilots lopen t/m 2023 en zijn geïnitieerd vanuit het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Voor meer informatie over de GLB-pilot Landbouwloket DAW, KLIK HIER.
Voor meer informatie over de GLB-pilot Gebiedsgerichte Aanpak DAW, KLIK HIER.

25 maart 2022
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese