Home / Actueel / Uncategorized / Aanbod BoerenNatuur voor het nieuwe NSP

Aanbod BoerenNatuur voor het nieuwe NSP

Vanaf 2016 voeren de 40 agrarische collectieven het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) uit samen met de ruim 11.000 deelnemers. Een deel van de financiering van het ANLb komt vanuit de 2e pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het andere deel is nationale co-financiering. Pas sinds 2016 is het mogelijk dat agrarische collectieven de eindbegunstigden zijn van de GLB-subsidie in plaats van de individuele boer.

Voor BoerenNatuur is het daarom belangrijk dat ook in het nieuwe GLB, dat ingaat vanaf 2023, het werken met agrarische collectieven mogelijk blijft voor het ANLb. Zeker nu uit de evaluatie van het ANLb blijkt dat de collectieve aanpak goed werkt en dat we hier graag mee door willen. Ook willen we graag dat een aantal verbeteringen wordt doorgevoerd waardoor het ANLb nog beter uitgevoerd kan worden. Daarnaast is uit de 7 GLB pilots die we de afgelopen jaren samen met LTO Nederland hebben gedaan, gebleken dat collectieven ook een zinnige rol kunnen spelen in de gebiedsgerichte advisering rondom de ecoregeling.

Op basis van onze ervaringen met het ANLb en de pilots hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een standpunt over het nieuwe GLB en de uitwerking daarvan in een Nationaal Strategisch Plan (NSP). BoerenNatuur heeft daarbij het standpunt nu eerst als aanbod geformuleerd: een aanbod waarin we aangeven welke bijdragen we als agrarische collectieven kunnen en willen leveren aan de realisatie van de doelen van het GLB-NSP.

Kernpunten

De kernpunten uit ons aanbod zijn en blijven:

  • wij kunnen en willen onze ervaring, kennis en kunde inzetten voor alle boeren;
  • wij zijn onafhankelijk (gecertificeerd), landelijk dekkend actief, en beschikken over gebiedsspecifieke kennis over hoe boeren kunnen bijdragen aan biodiversiteit, landschap, water, bodem en klimaat;
  • de evaluatie van het ANLb laat zien dat in gebieden waar boeren samenwerken meerwaarde voor biodiversiteit en landschap bereikt wordt;
  • wij hebben een groot netwerk opgebouwd, van zowel boeren, als overheden en andere gebiedspartners, en zetten dat netwerk graag in om de doelen van het GLB-NSP te helpen realiseren.

Bovenstaand aanbod hebben we gedeeld met de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer ten behoeve van het gesprek dat zij op 6 juli 2021 hadden over het NSP. De komende weken en maanden wordt steeds meer duidelijk over de details van het NSP en zullen we ons aanbod verder aanvullen en aanscherpen.

Meer weten? Lees hier ons aanbod en de achterliggende visie:
Aanbod BoerenNatuur tbv het GLB-NSP
Aanbiedingsbrief aanbod BoerenNatuur tbv het GLB-NSP

14 juli 2021
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese