Home / Actueel / Uncategorized / Resultaten Nationale Workshop Weidevogelbeheer

Resultaten Nationale Workshop Weidevogelbeheer

Het gaat niet goed met onze weidevogels. Na weer een slecht broedseizoen in veel gebieden is het code rood. Ondanks alle goede wil en inzet van alle betrokkenen, komt steeds vaker de vraag op óf we de weidevogels nog kunnen redden. We geven niet zomaar op! Daarom hebben op 16 september dertig deskundigen, vanuit beleid, onderzoek en praktijk op het gebied van weidevogelbeheer, de koppen bij elkaar gestoken. Samen is gezocht naar concrete oplossingen voor een effectiever weidevogelbeheer. Hieronder staan de belangrijkste resultaten en acties op een rij.

Knelpunten en kansen
Allereerst hebben we vanuit onderzoek, beleid, collectieven en terreinbeheerders gekeken waar de belangrijkste knelpunten liggen omtrent het huidige weidevogelbeleid. Dit leverde een hele reeks op, hier een paar die vaak terugkwamen: gebrek aan lange termijn visie en landelijke en regionale regie bij zowel overheden als intern bij organisaties; geen keuzes willen maken, waardoor nu dreigt dat bij regionale energie strategieën windmolens in weidevogelkerngebieden worden geplaats; gebrek aan doorstroming van (wetenschappelijke) kennis naar de gebruikers in het veld; gebrek aan samenwerking met partijen als waterschappen en gemeenten; en gewoon te weinig geld en daardoor tijd om je echt volledig te kunnen richten op de weidevogels. Gelukkig kwamen er ook kansen naar voren, zoals de goede samenwerking in veel polders; het beheer dat steeds meer op de juiste plek komt; de komst van de professionele en deskundige collectieven en de maatschappelijke steun voor weidevogelbeheer kwamen het vaakst naar voren.

Achterliggende oorzaken
Vervolgens zijn we in gemixte groepen aan de slag gegaan met het achterhalen van de achterliggende oorzaken. Waarom gaan bovenstaande zaken mis of juist goed? Dan zie je dat toch vaak de vraag naar voren komt of een organisatie wel echt de weidevogel op de eerste plaats zet of kan zetten? Of dat toch andere zaken, zoals draagvlak, financiën etc. toch voor gaan. En dat is op zich begrijpelijk, maar maakt het ook lastig om er echt samen voor te gaan. De oproep was daarom om deze zaken niet uit de weg te gaan maar te benoemen zodat je begrip krijgt voor elkaars rollen en mogelijkheden en aan het gezamenlijke vertrouwen werkt.

Acties naar de toekomst
Tenslotte hebben we een hele reeks concrete acties benoemt om samen mee aan de slag te gaan. Denk aan het maken van een gezamenlijke nationale agenda, die liefst als een ‘Deltaplan voor weidevogels’ wordt uitgevoerd, waarbij we kijken naar de meekoppelkansen met ander zaken, zoals het veenweidevraagstuk. De film die Ruben Smit aan het maken is over de grutto kan helpen het maatschappelijk draagvlag te vergroten, zie voor de trailer hieronder dit artikel. Maar ook een gebiedsaanpak waarbij partijen echt samen met elkaar optrekken om aan de slag te gaan voor de lange termijn. En dan vooral vooruit kijken en je kwetsbaar en open opstellen, zodat je samen acties kan ondernemen. Deze concrete acties zijn aangeboden aan o.a. Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland en Evelien Verbij van BoerenNatuur met de vraag om deze acties uit te werken.

© Annemarie Loof

Hoe verder?
De organiserende partijen werken alle acties uit en gaan aan de slag met de meest kansrijke en effectieve acties. Ook organiseren we in november nog een online internationale workshop om onze problematiek en ervaringen te delen en spiegelen aan de ons omringende landen waarin het ook slecht gaat met de weidevogel. Dit alles met als doel om van de dalende trends een stijgende trend te maken.

Voetnoot: * We = het organiserend comité = vertegenwoordigers van BoerenNatuur, Sovon,Vogelbescherming Nederland, WUR, LandschappenNL, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Hogeschool Van Hall Larenstein.


Film: Grutto!

De grutto is de hoofdrolspeler in de nieuwste natuurdocumentaire van Rubens Smit (bekend van WAD en de Nieuwe Wildernis). De grutto wordt gevolgd op zijn reis van Senegal via Portugal naar Nederland en Estland. En overal moeten boeren en vogels vechten voor hun bestaansrecht.  Grutto! is de nieuwste productie van Ruben Smit Productions, wordt in 2020 opgenomen en gaat in 2022 in première. De documentaire is het ideale medium om een groot publiek te fascineren en informeren over weidevogels en de grutto in het bijzonder. Het productiebedrijf is nog op zoek naar partners en financiers. Voor meer informatie: www.rubensmitproductions.nl

Ruben Smit: “De grutto is de ideale verhalenverteller van hoe de natuur ervoor staat in ons agrarische land en hoe onze nationale natuur verbonden is met die van elders in de wereld”

https://youtube.com/watch?v=oJVyPxVy1A0%3Ffeature%3Doembed
13 oktober 2020
Deel dit bericht
Geplaatst in: