Home / Actueel / Uncategorized / Mooi resultaat patrijzentellingen Wieringen

Mooi resultaat patrijzentellingen Wieringen

De patrijzenstand is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw met meer dan 90% afgenomen en is daarmee één van de meest bedreigde boerenlandvogels in Europa. Op Wieringen komen gelukkig nog patrijzen voor, maar hoeveel patrijzen scharrelen er nu werkelijk rond op dit voormalige eiland? Het is erg lastig in een deels kleinschalig landschap zoals Wieringen met tuunwallen, akkerranden, vogelakkers en wintervoedselakkers territoria van patrijzen vast te stellen. Mede om die reden heeft de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden het plan opgezet om op Wieringen, samen met vrijwilligers en ondersteuning van Landschap Noord Holland, een meerjarig gebiedsdekkende monitoring op te starten. Dankzij een bijdrage uit het Betrekken bij Groenfonds van de Provincie Noord-Holland kon dit tot uitvoering worden gebracht. Met de uitvoering van deze gebiedsdekkende monitoring wil de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden inzicht krijgen in de populatie patrijzen op Wieringen, hun aantallen, verspreiding, het broedsucces en hun overleving. Aan de hand van de resultaten van deze tellingen wil de agrarische natuurvereniging met juiste maatregelen patrijzen duurzaam beschermen.  Zoals het aanleggen van keverbanken, akkerranden, kruidenrijke graslanden, wintervoedselakkers en vogelgraan.

Beschrijving telgebied en tellingen.

Het totale onderzoeksgebied beslaat het hele voormalige eiland Wieringen (ruim 2200 ha., excl. bebouwing en wegen), is licht glooiend en op veel plekken nog relatief kleinschalig. Heel Wieringen was opgedeeld in 4 verschillende telgebieden waarin totaal 18 vrijwilligers en veldwerkers in koppels van 2 personen (Coronamaatregelen) gecoördineerd samenwerkten. De werving, opleiding en ondersteuning van de vrijwilligers lag in handen van de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden en Landschap Noord-Holland. In de maanden maart en april zijn 3 gebiedsdekkende tellingen uitgevoerd langs vooraf vastgestelde routes. Om dubbeltellingen te voorkomen zijn de tellingen gelijktijdig uitgevoerd. Ieder tweetal beschikte over een bluetoothspeaker die, aangesloten op de smartphone, het geluid van een roepend mannetje ten gehore liet brengen. Daarna werd geluisterd of er een mannetje reageerde met terugroepen. De roepende mannetjes werden op een veldkaart ingetekend met het tijdstip erbij. De patrijzen die niet reageerden op het geluid maar wel gespot zijn werden met een andere code op de veldkaart genoteerd. Ook werd het landgebruik en het landschapselement waarin de patrijzen zich bevonden. In totaal werden 26 paartjes geregistreerd. In het najaar zijn 2 tellingen uitgevoerd om het broedsucces te meten. Het bleek erg lastig te zijn om middels de 2 najaarstellingen het broedsucces van patrijzen te bepalen. Vanwege hun verborgen levenswijze bleek de trefkans uiterst gering te zijn. Mede dankzij aanvullende waarnemingen van wandelaars, tips van boeren en middels de site van www.waarnemingen.nl zijn we er toch in geslaagd om het aantal grootgebrachte kuikens in te schatten.

Geteld: 26 broedparen!

Van de 26 broedparen die een territorium onderhielden hebben minstens 18 paren succesvol 1 of meer kuikens grootgebracht .Dit zijn paren die tot november met volgroeide juveniele vogels zijn waargenomen. In totaal zijn 111 kuikens vliegvlug geraakt met een gemiddelde van 6,166 kuiken per paar. Het kleinste aantal was 2 kuikens per paar en het hoogste aantal 12. Een prachtig resultaat. We hopen natuurlijk dat deze vogels de winter goed doorkomen zodat we komend broedseizoen met een goede voorjaarsstand kunnen starten.

27 januari 2021
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese