Home / Actueel / Uncategorized / GLB-Pilots van start.

GLB-Pilots van start.

Dinsdag 12 maart was de Kick-off van de GLB-Pilots: Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB. Pilots om maatregelen in de landbouwsector, in de volgende GLB periode van 2021-2027, meer effect te laten hebben op klimaat, bodem, water, lucht, landschap en biodiversiteit. Zeven pilots waarvan zes uitgevoerd worden door collectieven aangesloten bij BoerenNatuur en één in samenwerking met LTO Nederland. Deze pilots worden uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en lopen tot 31 maart 2021.

Kansen
De collectieven van BoerenNatuur hebben jarenlange ervaring met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Zij werken hierin o.a. samen met verschillende gebiedspartners en marktketens, weten wat werkt en wat niet en zien kansen voor een betere bescherming en bevordering van biodiversiteit, ecosystemen, habitats en landschappen. Dit doen ze door voorbij de ANLb gebiedsgrenzen te kijken en praktische maatregelen te ontwikkelen die geschikt zijn voor alle boeren. Samen heb je meer impact. 

Doelstelling
Met de resultaten van de pilots wil LNV in de volgende GLB periode de vergroeningsmaatregelen en het ANLb beter op elkaar afstemmen. De pilots moeten bijdragen aan een eenvoudiger GLB-steun dat resultaat levert, verduurzamen, beschermen en eenvoudiger verantwoordingsystematiek opleveren. Ook voor boeren buiten het ANLb gebied. Deze doelen gaan gehaald worden door de samenwerking tussen boeren, collectieven, provincies en gebiedspartners.   

Online
Binnenkort zijn alle pilots online te volgen

Begrippenlijst:
ANLb: Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer
GLB: Gemeenschappelijk landschapbeleid
LNV: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LTO: Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

BoerenNatuur | natuurinclusieve landbouw | kringlooplandbouw | GLB | EU
13 maart 2019
Deel dit bericht