Home / Actueel / Uncategorized / GLB pilot uitgelicht: Hoe? Zo!

GLB pilot uitgelicht: Hoe? Zo!

Welke rol kunnen agrarische collectieven spelen in de uitvoering van het nieuwe GLB? BoerenNatuur en LTO Nederland voeren samen met twintig collectieven zeven GLB pilots uit. Elke nieuwsbrief lichten we er eentje uit.

De agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen zoeken hun rol in het nieuwe GLB momenteel uit door gezamenlijk een GLB pilot uit te voeren. Uniek in hun onderzoek is dat ze aan de slag gaan met het combineren van bedrijfsplannen in een groter gebied, zodat maatregelen van de ene boer die van andere, aangrenzende boeren versterken. Dit plan bestrijkt het hele werkgebied van het collectief en beperkt zich niet tot de gebieden waar nu mogelijkheden zijn voor agrarisch natuurbeheer.

Onder de naam ‘Hoe? Zo!’ voeren de drie noordelijke agrarische collectieven een pilot uit in opdracht van het ministerie van LNV. In het nieuwe GLB komt binnen de directe betalingen naast een basispremie een vrijwillige eco-regeling. De nadruk ligt daarin op effectieve vergroening. In de pilot zoeken de collectieven uit hoe ze dat zo slim mogelijk met zo min mogelijk administratieve lasten en regels kunnen aanpakken. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de rol die collectieven hierin kunnen spelen. Wat de collectieven met name onderzoeken is of ze boeren bereid vinden om tamelijk laagdrempelige maatregelen willen uitvoeren en hoe deze aan kunnen sluiten op het agrarisch natuurbeheer. En ook of ze met een extra beloning daar extra inspanningen voor willen leveren, als ze naast een vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde inkomsten een bonus krijgen voor maatregelen die afgestemd zijn op die van de buren.

Puntensysteem

Eerder dit jaar hebben de collectieven verschillende organisaties bij elkaar gebracht om te komen tot verschillende gebiedsplannen. Het gaat om in totaal vijf plannen in de werkgebieden van de drie collectieven. Een aantal actieve ondernemers is vervolgens in een zogenoemde Boerendenktank gevraagd om over de aanpak van de pilot mee te denken. Hieruit zijn maatregelen naar voren gekomen zoals een kleinschaligheidstoeslag en het toepassen van randenbeheer, slootbeheer en soortenrijk productiegras. Maatregelen waarmee boeren in hun bedrijfsvoering uit de voeten kunnen en die een positief effect hebben op het milieu, klimaat, landschap of de biodiversiteit. Daarnaast ontwikkelen en testen de collectieven een eenvoudig puntensysteem waarmee de vergroeningsmaatregelen in de toekomst als onderdeel van het nieuwe landbouwbeleid beloond kunnen worden. Door te werken met zo’n puntensysteem wordt uitgezocht welke financiële prikkels nodig zijn om op bedrijfs- en gebiedsniveau de doelen te bereiken. In de volgende fase zijn bedrijfsplannen opgesteld met maatregelen die in 2020 worden uitgevoerd.

Deelgebiedsniveau

De derde fase is dat de bedrijfsplannen op deelgebiedsniveau naast elkaar worden gelegd zodat de individuele maatregelen van de boeren elkaar kunnen versterken. Hierin worden maatregelen over de eigendomsgrenzen heen gecombineerd zodat er aaneengesloten netwerken ontstaan. Een plan met maatregelen dat afgestemd is op het plan van de buren heeft namelijk meer effect. Hierbij onderzoeken de drie collectieven of dit echt zo werkt en hoe je dit met behulp van eerder genoemd puntensysteem extra kunt belonen. Na afloop van de pilot Hoe? Zo! gaat er een advies van het projectteam naar het koepelproject van de zeven samenwerkende pilots, die op haar beurt het ministerie, provincies en waterschappen adviseert die werken aan de Nederlandse uitwerking van het Brusselse beleid. Brussel zal uiteindelijk deze invulling moeten goedkeuren.

Deze GLB pilot volgen? Kijk op www.glb-hoezo.nl.

BoerenNatuur | natuurinclusieve landbouw | kringlooplandbouw | GLB | EU
9 oktober 2019
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese