Home / Actueel / Uncategorized / De zesde VRN laat zien dat meer verbinding tussen boeren en natuur hard nodig is

De zesde VRN laat zien dat meer verbinding tussen boeren en natuur hard nodig is

Afgelopen maandag kwam de zesde voortgangsrapportage natuur uit. Zie hier het persbericht van het InterProvinciaalOverleg (IPO). De boodschap van LNV en IPO is dat, als we de achteruitgang in natuurkwaliteit in Nederland willen ombuigen naar vooruitgang, dat het dan nodig is om meer samen te werken: dus versterken, verbeteren, verbreden en verbinden. Deze boodschap sluit helemaal aan bij de boodschap die wij vanaf de start van het ANLb in 2016 uitdragen, namelijk dat met alleen ANLb we niet in staat zijn om de biodiversiteit in het landelijk gebied om te buigen. We hebben echt meer nodig!

Areaal agrarisch natuur- en landschapsbeheer groeit, maar meer nodig

In de rapportage dat het areaal en het budget voorin 2019 het areaal ANLb met 14.000 ha is toegenomen en het budget in 2019 71,2 miljoen was. Bij de start in 2016 was het budget 42,4 miljoen. De verklaring voor deze toename is voor een groot deel een administratieve verschuiving, namelijk ruimte die is ontstaan door het aflopen van oude SNL-A contracten waardoor er meer budget is gekomen in het ANLb. Een echte toename van het budget kwam door de extra budgetten van 22 miljoen die LNV heeft vrijgemaakt door budget over te hevelen van pijler 1 naar pijler 2 voor het ANLb. Daarnaast investeren provincies ook eigen geld in extra beheerbudget voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De toename in omvang van ANLb is mooi, maar helaas nog niet voldoende zoals blijkt uit de optimalisatieplannen die de collectieven zelf hebben gemaakt. Daaruit blijkt dat we minstens 120 miljoen euro per jaar voor beheer nodig hebben om de leefgebieden optimaal te kunnen beheren.

Biodiversiteit in landelijke gebied achteruit, ANLb perspectiefvol

Dat er meer nodig is blijkt ook dat de voortgangsrapportage zegt dat de kwaliteit van biodiversiteit in het landelijk gebied achteruitgaat. In het geval van ANLb meldt de VRN dat een uitspraak over de ecologische effectiviteit van het ANLb is te verwachten na 2021. Dit betreft de resultaten uit de provinciale beleidsmonitoring van het ANLb. Ondertussen monitoren de collectieven hun beheer vanaf de start van het ANLb. Dit noemen we de zogenaamde beheermonitoring. Daaruit blijkt dat in veel gebieden de collectieven met hun deelnemers goede resultaten halen. Maar ook dat bijvoorbeeld in het geval van weidevogelbeheer de droge voorjaren die we hebben gehad en de hoge predatiedruk de resultaten ongunstig beïnvloeden. Verder is in 2019 een Voortgangsrapportage ANLb uitgebracht. Daarin staat dat het aannemelijk is dat de collectieve aanpak bijdraagt aan een beter ecologisch resultaat. Dat wordt nu verder uitgewerkt in de evaluatie van het ANLb in opdracht van LNV en provincies. De resultaten hiervan zijn begin 2021 te verwachten.

Dus meer nodig: inzetten op verbreden en verbinden

Omdat er meer nodig is, zijn BoerenNatuur en de agrarische collectieven nadrukkelijk aan het kijken hoe we naast het ANLb kunnen bewerkstelligen dat de toestand van de biodiversiteit in het landelijk gebied verbetert. En daarbij sluiten we nadrukkelijk aan bij de woorden van Schouten en Pijpelink uit het voorwoord, namelijk verbinden en verbreden. BoerenNatuur en daarmee de 40 agrarische collectieven zoeken nadrukkelijk de verbinding met allerlei partijen om te kijken of we meer kunnen betekenen voor meer boeren. Dus via de GLB pilots kijken we naar mogelijkheden in de ecoregelingen om meer biodiversiteit in het landelijk gebied te realiseren; via marktpartijen zoals door mee te werken met Planet Proof; met terreinbeheerders door te kijken wat we kunnen doen in de overgangszones rondom Natura 2000 gebieden om er voor te zorgen dat boeren daar ook een toekomst hebben; met maatschappelijke organisaties in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. En zo nog veel meer. Met als doel om de biodiversiteit in het landelijk gebied te verbeteren, door, op basis van bijvoorbeeld KPI’s, boeren een gestapelde beloning te kunnen geven zodat ze een duurzaam bedrijfsmodel kunnen bouwen met daarin voldoende ruimte voor natuur en biodiversiteit. Het ANLb en de collectieven zijn een goede basis om met boeren die nu al willen en kunnen aan de slag te gaan en vanuit daar verder uit te bouwen naar meer boeren zodat we uiteindelijk een nog mooiere en rijke boerennatuur in Nederland krijgen.

2 november 2020
Deel dit bericht
Geplaatst in: