Home / Actueel / Uncategorized / Collectieve aanpak agrarisch natuur- en landschapsbeheer een succes

Collectieve aanpak agrarisch natuur- en landschapsbeheer een succes

De uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer via 40 agrarische collectieven waarin ruim 11.000 boeren samenwerken is vijf jaar na de invoering een succes. Dit blijkt uit de lerende evaluatie van het ANLb stelsel in opdracht van het ministerie van LNV en de provincies die is uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen Environmental Research. De evaluatie is op 31 maart 2021 door demissionair minister Schouten aangeboden aan de Tweede Kamer (Aanbiedingsbrief en rapport).

Resultaten tonen meerwaarde collectieve aanpak
Uit de evaluatie blijkt dat de collectieve aanpak in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer werkt. Meer betrokkenheid van boeren bij het beheer; meer ruimte om maatregelen aan te passen aan omstandigheden in het veld; vergroting van de ruimtelijke samenhang van het beheer; en hoopvolle resultaten op het gebied van ecologie op gebiedsniveau laten zien dat een collectieve aanpak succes heeft.

Minder administratie en meer flankerend beleid
De evaluatie laat ook zien waar verbeteringen nodig zijn zodat het ANLb nog meer kan inzetten op langdurig en kwalitatief goed beheer. Minder strikte administratieve regels moeten ruimte bieden om flexibel in te kunnen spelen op de ecologische omstandigheden in de gebieden. De evaluatie laat ook duidelijk zien dat flankerend beleid op het gebied van investeringen, kennis en predatiebeheer nu nog grotendeels ontbreekt, terwijl dit cruciaal is voor vergroting van het doelbereik.

Uitbreiding budget
Willen we het doelbereik verder vergroten dan is uitbreiding van het ANLb budget hard nodig: op basis van optimalisatieplannen van collectieven is voor verbetering van het beheer 110M€ per jaar nodig (in 2020 was het budget voor beheer 77M€). Daarbij moet de vraag wat nodig is om doelen te realiseren sturend zijn. De deelnamebereidheid bij boeren is hoog, zodat er volop kansen zijn om betere leefgebieden te realiseren.

Collectieve aanpak breder benutten
Naast een effectiever ANLb en meer budget voor ANLb, is er meer nodig om natuur en landschap te versterken in ons landelijk gebied. We pleiten voor het benutten van de collectieve aanpak in ontwikkelingen, vanuit zowel de overheid als de markt, die gericht zijn op onze boerennatuur. Zodat samenhang ontstaat op gebiedsniveau, beloningen worden gestapeld, en alle boeren kansen hebben om mee te doen.

Hier vindt u dit persbericht als document, met toelichting

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u terecht bij Alex Datema via a.w.datema@gmail.com of via 06-26376396

(foto: Plasdrassen in de Alblasserwaard)

1 april 2021
Deel dit bericht
Geplaatst in: