Home / Actueel / Uncategorized / BoerenNatuur pleit voor snelle start implementatie NSP

BoerenNatuur pleit voor snelle start implementatie NSP

Op 31 december 2021 moet het Nationaal Strategisch Plan (NSP) van Nederland in Brussel liggen. Dit NSP is zeg maar het Nederlandse ‘bod’ over hoe wij in Nederland het (Europese) Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) willen uitvoeren in de volgende GLB periode die 1 januari 2023 start. De komende weken en maanden vindt de finale besluitvorming hierover plaats in Nederland. Als het plan in Brussel ligt, dan gaat de Europese Commissie het plan beoordelen.

Bijdragen aan het NSP

Als BoerenNatuur hebben wij een aanbod geschreven waarin staat hoe wij willen en kunnen bijdragen aan het NSP. Kern van ons aanbod is dat wij onze ervaring, kennis en kunde willen inzetten voor alle boeren. Wij zijn een onafhankelijke en gecertificeerde partij die landsdekkend actief werkt. We beschikken over gebiedsspecifieke kennis over hoe boeren kunnen bijdragen aan biodiversiteit, landschap, water, bodem en klimaat. De evaluatie van het ANLb laat zien dat in gebieden waar boeren samenwerken meerwaarde voor biodiversiteit en landschap bereikt wordt. We hebben een groot netwerk opgebouwd, van zowel boeren, als overheden en andere gebiedspartners, en we zetten dat netwerk graag in om de doelen van het GLB-NSP te helpen realiseren. Als BoerenNatuur zijn we ook benieuwd naar wat uiteindelijk in het NSP komt te staan en in hoeverre overheden gebruik willen maken van ons aanbod. 

De tijd dringt

Maar de tijd begint te dringen, daarom benadrukken wij in al onze gesprekken met de makers van het NSP de noodzaak dat nu echt gestart wordt met de implementatie van het NSP. Want met het NSP verandert er ook veel voor het ANLb. Ten eerste hebben de wijzigingen in de conditionaliteit (verplichte maatregelen voor alle boeren die de basispremie uit het GLB ontvangen) en de invoering van  ecoregelingen gevolgen voorop het ANLb. Dat blijkt onder andere uit de praktijktoets van het NSP van afgelopen zomer. Ten tweede is besloten om het ANLb te verbreden naar klimaat en met meer focus op water. Ten derde wordt de uitvoering van een deel van het Aanvalsplan Grutto toegevoegd aan het ANLb. Ten vierde levert de evaluatie van het ANLb een veelvoud aan verbeterpunten op die moeten worden ingevoerd. Daarom dringen wij aan op een snelle start van de implementatie. En wij niet alleen, de provincies en andere betrokkenen bij de uitvoering van het ANLb zoals RVO en de NVWA doen dat ook. Zo moeten provincies nu snel aan de slag met de Natuurbeheerplannen voor 2023. Deze voorbereidingen kunnen niet wachten totdat alle besluiten zijn genomen en Brussel akkoord is. Want dan zijn we veel te laat.

Ecoregelingen en ANLb

Niet alleen de overheden en collectieven moeten aan de bak. Ook boeren gaan in de loop van 2022 beslissen of en hoe ecoregelingen en ANLb passen in hun bedrijfsvoering. Collectieven willen hun leden graag advies geven over de mogelijkheden om ecoregelingen en ANLb te combineren en te bespreken wat dat oplevert voor het bedrijf en voor de doelen die we nastreven. Daarvoor is wel helderheid over de invulling nodig. En de advisering door collectieven moet wat ons betreft laagdrempelig worden aangeboden, waarbij de kosten worden vergoed aan de collectieven.

Besluitvorming en implementatie

Besluitvorming en implementatie zullen dus parallel moeten lopen. Want als we nu niet met volle inzet ons storten op de voorbereiding van de implementatie, dan wordt het te krap. Onze collectieven zijn al begonnen met gesprekken met hun deelnemers over verwachtingen voor de volgende GLB periode. In de loop van 2022, en zeker vanaf de zomer 2022 zullen collectieven nieuwe contracten willen sluiten met deelnemers. En daarvoor moeten dus heel veel zaken al klaar zijn; zoals helderheid over de ecoregelingen en de relatie met het ANLb, onze SCAN-ict moet zijn aangepast, de beheerpakketten geupdate en zo nog veel meer. Nu is het de tijd en kans om voor de nieuwe GLB periode de zaken goed te regelen en in te richten zodat we ons nog meer kunnen inzetten, samen met onze collectieven en de boeren, om de landbouw groener te maken.


5 oktober 2021
Deel dit bericht