Home / Actueel / Uncategorized / Blog Alex Datema: Het Collectief in 2021

Blog Alex Datema: Het Collectief in 2021

In 2019 is, binnen BoerenNatuur en met direct betrokken organisaties, veel gesproken over de rol en positie die de collectieven in de toekomst zouden kunnen hebben. Dit alles naar aanleiding van externe ontwikkelingen, zoals de discussie over het nieuwe GLB en de mogelijke introductie van ECO-regelingen daarbij. Maar ook concrete vraag vanuit de zuivel of BoerenNatuur de data over natuur en landschapsbeheer, uitgevoerd door melkveehouders, zou kunnen leveren ten behoeve van hun kwaliteitsprogramma’s.

Op enig moment diende zich de vraag bij ons aan of we nu bezig waren met invulling te geven onze eigen wensen of dat we slechts bezig waren om een antwoord te verzinnen op vragen en wensen van anderen. Deze constatering maakte dat we een pas op de plaatst gemaakt hebben en het gesprek over het collectief van de toekomst op een andere manier zijn gaan voeren. Niet meer redenerend vanuit wat anderen van ons verwachten of vragen maar gewoon op basis van hoe wij zelf vinden dat onze rol in de toekomst zou moeten zijn. Die rol hebben we nu duidelijk gedefinieerd.

Collectieven willen een partner zijn voor de boeren die aan de slag willen met natuur, landschap en biodiversiteit en in de nabije toekomst ook met thema’s als klimaat en kringlooplandbouw. Dat partner zijn betekent dat we boeren kunnen adviseren over te nemen maatregelen en uit te voeren beheer, dat we kunnen zorgen voor afstemming met collega boeren maar ook met derden om het beheer zo optimaal mogelijk tot z’n recht te laten komen. Tegelijkertijd kunnen we het beheer intekenen, administreren, controleren en borgen zodat de boer uiteindelijk ook door andere partijen beloont en gewaardeerd kan worden voor zijn inspanningen en prestaties.

Gaat dit nu allemaal van start in 2020? Nee, gelukkig niet zou ik bijna zeggen. Het nieuwe GLB laat zeker nog 2 jaar op zich wachten en onze samenwerking met de zuivel zal ook pas in 2021 op grotere schaal plaats gaan vinden. Maar ook vanuit andere thema’s wordt er al wel met een schuin oog naar BoerenNatuur en de collectieven gekeken. Een van de oplossingsrichtingen uit de stikstof crisis is een gebiedsgerichte aanpak waarbij de boer en het gebied centraal staan. Ook bij de realisatie van de kringloop visie van Carola Schouten zie ik dat er nadrukkelijk gekeken wordt naar een gebiedsgerichte aanpak om voldoende integraal en praktisch aan de slag te kunnen met die nieuwe kringloop landbouw. En altijd is men dan op zoek naar een partij met gebiedskennis, draagvlak bij de boeren en de professionaliteit en capaciteit om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Samen met de 40 collectieven hebben we besloten dat wij de uitdaging aangaan om invulling te geven aan de nieuwe verbrede rol van de collectieven. Uitgangspunt daarbij is en blijft dat we de boer die actief aan de slag wil met thema’s als Biodiversiteit, Landschap, Waterkwaliteit en in de toekomst ook Klimaat en Kringlooplandbouw willen ondersteunen, faciliteren en adviseren in de zoektocht naar de natuurinclusieve landbouw van de toekomst. 

Alex Datema – voorzitter BoerenNatuur

15 januari 2020
Deel dit bericht