Informatie aanvraagperiode SNL 2012

Openstellingsbesluit van de Provincie en de tarieven
In het openstellingsbesluit van de Provincie is vermeld voor welke beheerpakketten de provincie budget heeft vrijgemaakt en hoeveel. De openstellingsbesluiten zijn via onderstaande sites te raadplegen. Op deze sites kan men ook de Natuurbeheerplannen voor 2012 vinden en de Beheertypenkaart. De beheertypenkaart geeft per perceel de subsidiemogelijkheden voor SNL weer.

Ook zijn de tarieven terug te vinden op de site van het Portaal Natuur en Landschap

Beheervoorwaarden
De INDEX vermeld per pakket de instapvoorwaarden en  beheereisen

Let op
In de meeste provincies is de openstellingsruimte zeer beperkt tot nihil. Bij deelname aan SNL, dus ook collectief beheer, hoeft de SNL-aanvraag maar eenmalig te worden gedaan voor het tijdvak van 6 jaar. Indien de zogenoemde min-max aanvraag vorig jaar al is gedaan, hoeft dat dit jaar niet weer.
Uitzondering hierop is het doen van een uitbreidingsaanvraag als blijkt dat het aangevraagde maximum in een beschikking voor collectief beheer moet worden verhoogd. Deze uitbreidingsaanvraag moet ook binnen de openstellingsperiode worden ingediend.

Min-Max aanvraag
Bij het aanvragen van een subsidie voor collectief agrarisch natuurbeheer, geven deelnemers het minimum en maximum aantal hectares op waarvoor zij willen deelnemen. De minimale oppervlakte voor collectief weidevogelbeheer is 0,5 hectare. Voor collectief akkervogelbeheer is 0,3 hectare het minimum.

Verlagen van het minimum
Vanuit de Europese regelgeving wordt het niet geaccepteerd als aanvragers onder het minimale aantal hectare’s komen van hun beschikking.
Er zijn slechts drie mogelijkheden om op dit moment het minimum van uw aanvraag te verlagen:

 1. als de beheerder na de overdracht van grond niet meer kan voldoen aan zijn/haar min-max aanvraag, moet de beheerder het DR-loket bellen en het formulier ‘Melding van  overdracht’ aanvragen. Op verzoek kan de min-max aanvraag  dan met de overgedragen oppervlakte worden aangepast . Dus bij overdacht van 2 ha kan het minimum met 2 ha worden verlaagd.
 2. wanneer de oppervlakte is gedaald als gevolg van de bijstelling van de BRP (basis registratie percelen)  kan het minimum met die oppervlakte worden verlaagd of,
 3. wanneer het minimum te hoog is gelegd vanwege de groenfinanciering. Dit geldt alleen voor de min-max aanvragen van 2010. Voor te hoge minimum aanvragen van 2011 e.v. geldt dit niet meer.

In de laatste twee gevallen moet men aan DR kunnen bewijzen dat deze wijziging heeft plaatsgevonden.
In de Toolkit is een extra notitieveld opgenomen ‘wijzigen BRS’. Hier moet men het BRS-nummer invoeren wat gelijk is aan het BRS-nummer dat zal worden gebruikt voor de aanvraag tot uitbetaling van de GDI in mei 2012 en het BRS-nummer waarop de min/max staat geregistreerd.

Sancties
De sancties voor het indienen van een subsidieaanvraag voor een oppervlakte die lager is dan het minimum dat is aangegeven in de min-max aanvraag, zijn de volgende;

 • de gehele beschikking wordt ingetrokken
 • de vergoedingen die al zijn uitgekeerd moeten worden terugbetaald.
 • Boeren die in het verleden een te hoog minimum hebben aangevraagd en die daar nu spijt van hebben, hebben de keuze uit twee opties:
  1. toch boven het min. van de aanvraag blijven en de beschikking uitdienen. Let erop dat men dus ook volgend jaar weer aan het minimum moet kunnen voldoen.
  2. de beschikking opzeggen, met als consequentie het verlies van 1 of meerdere jaren beheervergoedingen, en een beschikking met een lager minimum aanvragen


Verhogen van het minimum
Het verhogen van het maximum in een SNL-overeenkomst is mogelijk, middels een uitbreidingsaanvraag die tijdens de openstelling gedaan kan worden.


Toolkit

 • De applicatie is alleen te gebruiken voor collectief beheer. Individuele subsidies, zoals Landschapsbeheer en Botanisch beheer dienen te worden aangevraagd via 'Mijn Dossier'. Let er hierbij op dat er op dezelfde oppervlakte niet tweemaal subsidie wordt aangevraagd.
 • De Toolkit bevat een knop waarmee een Consistentiecheck kan worden uitgevoerd. Hiermee kunnen de pakketten, de geometrie en de BRS-nummers worden gecontroleerd en gewijzigd.
 • Aan de kaartlaag met gewaspercelen zijn de BRS-nummers gekoppeld van de boeren die dit perceel in het afgelopen jaar in de GDI hebben opgegeven. Indien dit BRS-nummer afwijkt van het BRS-nummer dat is gekoppeld is aan het SNL-beheerpakket, verschijnt er in de kolom ‘Ok’ een ‘b’. Met de knop ‘Overnemen BRS’ kan het BRS-nummer van het gewasperceel ook aan de beheereenheid worden gekoppeld. Indien er na de GDI-periode van afgelopen voorjaar overdrachten hebben plaatsgevonden, werkt deze knop dus niet. Vul in dit geval voor de betreffende beheereenheid in het veld ‘Wijzigen Afw. BRS’ het BRS-nummer in, dat zal worden gebruikt voor de aanvraag tot uitbetaling van de GDI in mei 2012. Alleen in dat geval zal de nieuwe beheerder tijdens de GDI-aanvraag het SNL-pakket automatisch in beeld krijgen. Word het BRS-nummer niet op voorhand aangepast, dan leid dat nog niet tot problemen maar wel tot extra handelingen in de GDI.
 • De Toolkit sluit op 23 december. Iedere deelnemende boer moet op 23 december met tenminste 1 beheerpakket in het collectief beheerplan zitten. Na 23 december kunnen géén nieuwe beheerders (BRS-nrs.) meer worden toegevoegd. Op 15 januari gaat de Toolkit weer open om correcties door te voeren. Op 15 februari sluit de toepassing definitief.

Algemene informatie over het aanvragen van de subsidie SNL kunt u vinden op de website van Dienst Regelingen

Terug