Voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Vereniging BoerenNatuur is het samenwerkingsverband van agrarische natuurverenigingen (anv’s) in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland.

BoerenNatuur bevordert agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Noord-Nederland door ondersteuning van anv’s, door stimulering van samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en door advisering van de overheid. BoerenNatuur is een organisatie van en voor anv’s. Zij begeleidt de anv’s om tot een goed georganiseerde en hoog gekwalificeerde aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te komen.

Volg ons op Twitter

Column

Vergroening heeft geen enkel effect op biodiversiteit!

voorzitter

Nu staatssecretaris Sharon Dijksma de definitieve voorstellen voor de invulling van de vergroening naar Brussel gestuurd heeft, is het tijd om de balans op te maken. Hoewel er goede elementen in voorstellen zitten, zoals het equivalente pakket dat mogelijkheden biedt om goede effectieve akkerranden neer te leggen, heeft het aannemen en uitvoeren van de “motie vanggewassen” grote consequenties. Feitelijk is er geen reële keuzemogelijkheid meer voor de akkerbouwers die een vergroeningsverplichting hebben, nu vanggewassen in zijn algemeenheid worden toegestaan om te voldoen aan de vergroeningsverplichting. Alle andere mogelijkheden om de vergroening in te vullen zijn of moeilijker uitvoerbaar of leiden tot verlies van productieruimte. Op basis van gesprekken met leden verwachten we dat 80 tot 90% van de akkerbouwers dus zal kiezen om hun vergroening in te vullen met het telen van vanggewassen na de hoofdteelt. Hoewel vanggewassen natuurlijk wel een functie hebben, zal het breed toepassen hiervan niet leiden tot een herstel of toename van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Naar onze mening zou dat juist het hoofddoel moeten zijn van de inzet van maatregelen en middelen, een herstel en versterking van de biodiversiteit op het landbouwbedrijf. Bovendien zal de deelnamebereidheid voor het agrarisch natuurbeheer ook negatief beïnvloed worden.

De laatste jaren hebben veel van onze leden deelgenomen aan akkerrandenbeheer, FAB-randen en experimenten met bloemrijke akkers. Ze deden dit veelal met het oog op de naderende vergroeningseisen in het nieuwe GLB. Zoals dat gaat met experimenteren ging er veel goed, maar bleek er ook nog veel te ontwikkelen en te leren. De kans dat de opgedane ervaringen ook in praktijk gebracht gaan worden is nu heel klein geworden. Waarom zou je als ondernemer kiezen voor het aanleggen van een akkerrand, wat leidt tot productieverlies en het risico van toenemende onkruiddruk, als je ook aan je vergroeningsverplichting kunt voldoen met het telen van een vanggewas?
 BoerenNatuur streeft ernaar om binnen de mogelijkheden van de moderne landbouw toch te komen tot een herstel van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. De huidige invulling van de vergroening zien we dan ook als een gemiste kans, maar we leggen ons daar niet bij neer. De komende tijd willen we benutten om in gesprek te gaan met onze leden, LTO, ketenpartijen als COSUN, AVEBE en maatschappelijke organisaties om te kijken welke mogelijkheden er zijn om vanuit het agrarisch natuurbeheer een verband te leggen met de vergroening, zodat we uiteindelijk toch biodiversiteitswinst gaan boeken.

Alex Datema
Vice-voorzitter BoerenNatuur